Arkiv. Kommunestyret 24.september 2012
Annonse
SAK NR.: 63/12 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.2013-31.12.2016
SAK NR.: 62/12 REFERATER
SAK NR 64/12 FRITAK AV POLITISKE VERV - LASSE AARDAHL
SAK NR 65/12 FRITAK AV POLITISKE VERV - MARIE VOLLSET
SAK NR: 66/12 FRITAK AV POLITISKE VERV - MORTEN VOLLSET
SAK NR.: 67/12 ALTERNATIV TIL VOLD (ATV) - ETABLERING AV BEHANLINGSTILBUD PÅ NEDRE ROMERIKE
SAK NR.: 68/12 VURDERING AV KOMMUNALE PRISUTDELINGER
SAK NR.: 69/12 MILJØGATE BJØRKELANGEN - FINANSIERING
SAK NR.: 70/12 FREMTIDIG AVFALLSBEHANDLING - AURSKOG-HØLAND
Interpellasjon. Vedr. meldingstjeneste til teknisk drift.
Navne opprop - fremmøte
SAK NR.: 71/12 SLUTTBEHANDLING - HOVEDPLAN VANN, AVLØP OG VANNMILJØ - 2012-2023
Orientering om samhandlingsprosjekt Aurskog-Høland og Rømskog kommuner v/Siw Heggevik Lund.
Minnestund for Liv Eva Di Micco
Orientering om « Rikets tilstand» ved lensmann Einar Svensen.
KOMMUNE
SAK NR.: 72/12 TILLEGGSBEVILGNING – SAK FRA KONTROLLUTVALGET OM EKSTERN GJENNOMGANG. Unntatt offentlighet Ofl § 24
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 24.september 2012
Minnestund for Liv Eva Di Micco
Fra saknr.: 62/12 Til saknr.: 72/12* (er unntatt offentligheten) Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Orientering om « Rikets tilstand» ved lensmann Einar Svensen. Lite kriminalitet i Aurskog-Høland for tiden.
Orientering om samhandlingsprosjekt Aurskog-Høland og Rømskog kommuner v/Siw Heggevik Lund.
Sak 62 12 Referater og diverse orienteringer
SAK NR.: 63/12 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.2013-31.12.2016
Sak 64/12 FRITAK AV POLITISKE VERV LASSE AARDAHL
Sak 65/12 FRITAK AV POLITISKE VERV MARIE VOLLSET
Sak 66/12 FRITAK AV POLITISKE VERV MORTEN VOLLSET
Sak 67/12 ALTERNATIV TIL VOLD ATV - ETABLERING AV BEHANLINGSTILBUD PÅ NEDRE ROMERIKE
Sak 68/12 VURDERING AV KOMMUNALE PRISUTDELINGER: 1. Kulturprisen, Byggeskikkprisen, Frivillighetsprisen ,Idrettsprisen og Kulturlandskapsprisen videreføres som kommunale priser. 2. Byggeskikkprisen utdeles hvert annet år. 3. Kulturlandskapsprisen utdeles annen hvert år. 4. Rådmannen vurderer nærmere om det skal innføres en folkehelsepris og en gründerpris. 5. Det foretas en evaluering av ordningen med kulturstipend.
Sak 69 12 MILJØGATE BJØRKELANGEN FINANSIERING. 1. Miljøgate Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene, inkl tusenårspark. 2. Ikke-finansiert del av prosjektet på 14,0 mill kr, finansieres på følgende måte: a. 4,0 mill kr i udisponerte lånemidler b. 1,1 mill kr i egenkapital/tilbakeført mva-kompensasjon c. 0,8 mill kr i anleggsbidrag d. 6,9 mill kr i ubundet investeringsfond e. 1,2 mill kr i omdisponeringer med kr 600.000 på hver hos plan og utvikling og tekniske tjenester og kultur 3. Administrasjonen bes om å sluttforhandle overtagelse av Stasjonsveien på et tidligere
Sak 70/12 FREMTIDIG AVFALLSBEHANDLING AURSKOG HØLAND
Sak 71/12 SLUTTBEHANDLING HOVEDPLAN VANN, AVLØP OG VANNMILJØ 2012 - 2023
Sak 72/12* (Unntatt offentlighet Ofl § 24)
Repr. Johan Saers( H) fremmet flg. interpellasjon på vegne av repr. Simen Solbakke(H). Vedr. meldingstjeneste til teknisk drift. · Er ordføreren enig i at en slik meldingstjeneste vil være til nytte for både innbyggerne og teknisk drift? · Hvis så er tilfelle, vil ordføreren støtte et forslag om at en slik løsning kommer på plass.? Ordføreren besvarte interpellasjonen. Repr. Johan Saers ( H) fremmet flg: Forslag til vedtak etter interpellasjon om meldingstjeneste til teknisk drift. Administrasjonen bes utrede og synliggjøre i budsjettforslaget for 2013 hva det vil koste å integrere en meldingstjenste etter mal av « mitt nabolag» i Sørum på Aurskog-Høland kommunes nye hjemmeside, Forslaget oversendes til administrasjonen for videre behandling. Enstemmig.
Annonse