Arkiv. Kommunestyret 2013
Annonse
Orientering om Plansamarbeidet. Bakgrunn: Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år. Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med 8-9 000 pr år. Viktig at Oslo og Akershus samarbeider om konsekvenser av og tilrettelegging for denne veksten. Mål: Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om fler-kjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Kommunestyret 18.mars 2013 Aurskog-Høland kommune
SAK NR 20/13 Bjørkelangen skole del 2 (politiskdebatt og avstemning)
SAK NR 20/13 Bjørkelangen skole del 1. (Adm. presenterer prosjektet)
Kommunestyret 6.mai 2013 Aurskog-Høland kommune
Kommunestyret 24.juni 2013 Aurskog-Høland kommune
Kommunestyret 23.september 2013 Aurskog-Høland kommune
Plansamarbeidet Oslo og Akershus Sekretariatsleder Ellen Grepperud var i kommunestyret i mars og orienterte om planarbeidet. Formålet med den orienteringen var først og fremst å gjøre kommunestyret kjent med dette arbeidet og fikk en del reaksjoner som hun har tatt med seg videre i arbeidet. Formålet med dette møtet, som vi i løpet av høsten skal gjennomføre i alle de 22 Akershuskommunene og Oslo kommune, er å få innspill fra dere til det videre arbeidet med en areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Denne planen kommer til å angå dere, den skal nemlig legges til grunn for kommunenes planlegging og regional og statlig planlegging og prioriteringer. Nå har dere mulighet til å påvirke underveis i arbeidet og bidra til å finne de gode felles løsningene for regionen.
Utvidet brannvesensamarbeid på Nedre Romerike.
Kommunestyret 11.februar 2013 Aurskog-Høland kommune
Navnopprop og info om møtet 11.02.2013
Godkjenning av innkalling 11.02.2013
Orientering om Utbyggingsselskapet 2012
Orientering om ASVO AS 2012
Orientering om Neverstua 2012
Sak 1-13 AURSKOG HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS
Sak 2-13 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE
Sak 3-13 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE
Sak 4-13 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STENQVIST NÆRINGSOMRÅDE, 193-63, 85 OG 64, 2. GANGS BEHANDLING
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:44 05/13 ANMODNING OM Å ERKLÆRE MEDLEM I STYRINGSGRUPPEN FOR GJENNOMGANG AV DIGERNESSAKEN FOR INHABIL 0:19:19 06/13 REFERATER 0:23:44 07/13 SAK OM EKSTERN GJENNOMGANG AV DIGERNESET - JURIDISK BETNKNING Unntatt offentlighet Ofl § 24 0:24:16 08/13 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.2013-31.12.2016 0:25:57 09/13 REGULERINGSPLAN FOR BUSSTOMTA BJØRKELANGEN 73/ 8 M.FL. 1:05:56 10/13 MULIGHETSSTUDIE FOR NY BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING Ingen video av denne sak pga. mangel på dokumenter 1:05:57 11/13 SAMHANDLINGSPROSJEKT AURSKOG-HØLAND OG RØMSKOG KOMMUNE - FORSLAG OM FOLKEHELSETILTAK OG ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER 1:10:08 12/13 ERVERV AV KJELLINGMO NÆRINGSOMRÅDE 1:24:27 13/13 MÅL OG RETNINGSLINJER FOR VILTFORVALTNINGEN – FAGPLAN FOR VILTFORVALTNING I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:32:29 14/13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FESTNINGSÅSEN III 1:33:34 15/13 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BJØRKELANGEN STASJON 1:35:00 16/13 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 2.GANGS BEHANDLING 1:38:13 Interpellasjon: Repr. Simen Solbakken (H) og repr. Arnfinn Wennemo (KRF) fremmet flg. interpellasjon: Vedr. ny idrettshall på Hemnes. 1:48:40 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under filmen) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:21 17/13 REFERATER 0:03:56 18/13 FRITAK AV VERV - JAN RUNE FJELD 0:04:34 19/13 SELSKAPSAVTALE OG EIERSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE REVISJON IKS 0:00:00 20/13 BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING OG FINANSIERING Se egne filmer til høyre. 0:07:18 21/13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2012 0:19:10 22/13 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2012 1:21:25 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:44 41/13 VALG AV MIDLERTIDIG VARAORDFØRER 0:03:21 24/13 REFERATER 0:03:44 25/13 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2013 0:27:51 26/13 FORELØPIGE RAMMER ØKONOMIPLAN 2014 INKL. KONSEKVENSER AV KOMMUNEPROPOSISJONEN 0:28:23 27/13 SØKNAD OM KORTSIKTIG LIKVIDITETSLÅN FRA ASVO BJØRKELANGEN AS 0:29:03 28/13 REVISJON AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 0:39:53 29/13 NYE VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE - SNR 0:40:16 30/13 BEREDSKAPSMELDING 2012 0:40:51 31/13 ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER 0:41:17 32/13 PERMISJON FRA POLITISK VERV I PERIODEN 150913-150114 - RAGNHILD HOLMEDAHL 0:41:48 33/13 FRITAK AV POLITISKE VERV - HEIDI A. AASNES 0:42:27 34/13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PENGEÅSEN, NATTRAVNLIA OG BRÅTE, HEMNES 0:42:50 35/13 REGULERINGSPLAN FOR DIGERNESET FRILUFTSSENTER - SØKNAD OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSENES §2 BOKSTAV A PKT 6 0:43:11 36/13 VIDERE BRUK AV EIENDOMMEN 120/52,57 SANDMO 0:43:27 37/13 FLYTTING AV MANDAGSKLUBBEN 0:53:18 38/13 REVISJON AV KONSOLIDERINGSAVTALE MELLOM AURSKOG-HØLAND KOMMUNE OG AKERSHUSMUSEET 0:53:52 39/13 SKOLENES BEHOV FOR LEIE AV IDRETTSANLEGG 1:04:31 40/13 BJØRKELANGEN SKOLE - PRIORITERING AV FUNKSJONER INNENFOR VALGT INVESTERINGSRAMME 1:10:22 42/13 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET 1:23:53 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den. Starttid: Sak: 00:00 Navn opprop 02:11 Vi minnes varaordfører i Fet. Jon Røine som døde tidligere på dagen. 04:02 Godkjenning av innkalling. 04:28 Valg av setteordfører. 04:52 43/12 Refrater. 11:17 44/13 Utvidet brannvesensamarbeid på Nedre Romerike. 13:37 45/13 Endring av reguleringsplan for Festningsåsen nord. 2.gangs behandling 14:12 46/13 Alkoholmeldingen 2012. 15:01 47/13 Etablering av lokaler til tjenestekontor, flytting av kantine og etablering av lokaler til møte- og mottakssenter ved beredskapssituasjoner. 18:18 48/13 Oppfølging av sak om delegering av myndighet for valgperioden 2011-2015
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 2013
Orientering om Plansamarbeidet. 18.mars 2013 Bakgrunn: Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år. Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med 8-9 000 pr år. Viktig at Oslo og Akershus samarbeider om konsekvenser av og tilrettelegging for denne veksten. Mål: Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om fler-kjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Kommunestyret 11.februar 2013 Aurskog-Høland kommune
Navnopprop og info om møtet 11.02.2013
Godkjenning av innkalling 11.02.2013
Orientering om Utbyggingsselskapet 2012
Orientering om ASVO AS 2012
Orientering om Neverstua 2012
Sak 1-13 AURSKOG HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS
Sak 2-13 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE
Sak 3-13 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE
Sak 4-13 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STENQVIST NÆRINGSOMRÅDE, 193-63, 85 OG 64. 2. GANGS BEHANDLING
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under filmen) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:44 05/13 ANMODNING OM Å ERKLÆRE MEDLEM I STYRINGS GRUPPEN FOR GJENNOMGANG AV DIGERNESSAKEN FOR INHABIL 0:19:19 06/13 REFERATER 0:23:44 07/13 SAK OM EKSTERN GJENNOMGANG AV DIGERNESET - JURIDISK BETNKNING Unntatt offentlighet Ofl § 24 0:24:16 08/13 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.2013- 31.12.2016 0:25:57 09/13 REGULERINGSPLAN FOR BUSSTOMTA BJØRKELANGEN 73/ 8 M.FL. 1:05:56 10/13 MULIGHETSSTUDIE FOR NY BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING Ingen video av denne sak pga. mangel på dokumenter 1:05:57 11/13 SAMHANDLINGSPROSJEKT AURSKOG-HØLAND OG RØMSKOG KOMMUNE - FORSLAG OM FOLKEHELSETILTAK OG ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER 1:10:08 12/13 ERVERV AV KJELLINGMO NÆRINGSOMRÅDE 1:24:27 13/13 MÅL OG RETNINGSLINJER FOR VILTFORVALTNINGEN – FAGPLAN FOR VILTFORVALTNING I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:32:29 14/13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FESTNINGSÅSEN III 1:33:34 15/13 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BJØRKELANGEN STASJON 1:35:00 16/13 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013- 2016 2.GANGS BEHANDLING 1:38:13 Interpellasjon: Repr. Simen Solbakken (H) og repr. Arnfinn Wennemo (KRF) fremmet flg. interpellasjon: Vedr. ny idrettshall på Hemnes. 1:48:40 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Kommunestyret 18.mars 2013 Aurskog-Høland kommune
Kommunestyret 6.mai 2013 Aurskog-Høland kommune
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under filmen) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:21 17/13 REFERATER 0:03:56 18/13 FRITAK AV VERV - JAN RUNE FJELD 0:04:34 19/13 SELSKAPSAVTALE OG EIERSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE REVISJON IKS 0:00:00 20/13 BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING OG FINANSIERING Se egne filmer under. 0:07:18 21/13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2012 0:19:10 22/13 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2012 1:21:25 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
SAK NR 20/13 Bjørkelangen skole del 1. (Adm. presenterer prosjektet)
SAK NR 20/13 Bjørkelangen skole del 2 (politiskdebatt og avstemning)
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under filmen) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Kommunestyret 24.juni 2013 Aurskog-Høland kommune
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:44 41/13 VALG AV MIDLERTIDIG VARAORDFØRER 0:03:21 24/13 REFERATER 0:03:44 25/13 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2013 0:27:51 26/13 FORELØPIGE RAMMER ØKONOMIPLAN 2014 INKL. KONSEKVENSER AV KOMMUNEPROPOSISJONEN 0:28:23 27/13 SØKNAD OM KORTSIKTIG LIKVIDITETSLÅN FRA ASVO BJØRKELANGEN AS 0:29:03 28/13 REVISJON AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 0:39:53 29/13 NYE VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE - SNR 0:40:16 30/13 BEREDSKAPSMELDING 2012 0:40:51 31/13 ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER 0:41:17 32/13 PERMISJON FRA POLITISK VERV I PERIODEN 150913- 150114 - RAGNHILD HOLMEDAHL 0:41:48 33/13 FRITAK AV POLITISKE VERV - HEIDI A. AASNES 0:42:27 34/13 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PENGEÅSEN, NATTRAVNLIA OG BRÅTE, HEMNES 0:42:50 35/13 REGULERINGSPLAN FOR DIGERNESET FRILUFTSSENTER - SØKNAD OM MINDRE ENDRING I REGULERINGS- BESTEMMELSENES §2 BOKSTAV A PKT 6 0:43:11 36/13 VIDERE BRUK AV EIENDOMMEN 120/52,57 SANDMO 0:43:27 37/13 FLYTTING AV MANDAGSKLUBBEN 0:53:18 38/13 REVISJON AV KONSOLIDERINGSAVTALE MELLOM AURSKOG-HØLAND KOMMUNE OG AKERSHUSMUSEET 0:53:52 39/13 SKOLENES BEHOV FOR LEIE AV IDRETTSANLEGG 1:04:31 40/13 BJØRKELANGEN SKOLE - PRIORITERING AV FUNKSJONER INNENFOR VALGT INVESTERINGSRAMME 1:10:22 42/13 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET 1:23:53 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Kommunestyret 23. september 2013 Aurskog-Høland kommune
Kommunestyre i sin helhet. ca. 21 min. Alle sakene er lagt inn i filmen. Ønsker man å se en spesiell sak har jeg angitt tiden den begynner. Dra filmmarkøren til ønsket posisjon vent litt så begynner det. (Filmmarkøren er rund og ligger nederst i film vinduet) Starttid: Sak: 00:00 Navn opprop 02:11 Vi minnes varaordfører i Fet. Jon Røine som døde tidligere på dagen. 04:02 Godkjenning av innkalling. 04:28 Valg av setteordfører. 04:52 43/12 Refrater. 11:17 44/13 Utvidet brannvesensamarbeid på Nedre Romerike. 13:37 45/13 Endring av reguleringsplan for Festningsåsen nord. 2.gangs behandling 14:12 46/13 Alkoholmeldingen 2012. 15:01 47/13 Etablering av lokaler til tjenestekontor, flytting av kantine og etablering av lokaler til møte- og mottakssenter ved beredskapssituasjoner. 18:18 48/13 Oppfølging av sak om delegering av myndighet for valgperioden 2011-2015
Plansamarbeidet Oslo og Akershus Sekretariatsleder Ellen Grepperud var i kommunestyret i mars og orienterte om planarbeidet. Formålet med den orienteringen var først og fremst å gjøre kommunestyret kjent med dette arbeidet og fikk en del reaksjoner som hun har tatt med seg videre i arbeidet. Formålet med dette møtet, som vi i løpet av høsten skal gjennomføre i alle de 22 Akershuskommunene og Oslo kommune, er å få innspill fra dere til det videre arbeidet med en areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Denne planen kommer til å angå dere, den skal nemlig legges til grunn for kommunenes planlegging og regional og statlig planlegging og prioriteringer. Nå har dere mulighet til å påvirke underveis i arbeidet og bidra til å finne de gode felles løsningene for regionen.
Utvidet brannvesensamarbeid på Nedre Romerike.
Annonse