Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:47 32/14 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 0:13:40 33/14 FORELØPIGE RAMMER ØKONOMIPLAN 2015 INKL.KONSEKVENSER AV KOMMUNEPROP. 0:14:17 34/14 BRANNVARSLING RÅDHUSET -TILLEGGSBEVILGNING 0:14:49 35/14 BEREDSKAPSMELDING 2013 0:15:10 36/14 OVERORDNET OG HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 0:21:30 37/14 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING OG MILJØ 2015-2020 0:23:35 38/14 FORSLAG TIL PLANPROGAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 (2. Gang BEH.) 0:24:13 39/14 MINDRE ENDRING I REGULERIONGSPLANEN FOR SKATTUMLIA 0:25:05 40/14 SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FREMDRIFTEN I ARBEIDET Med oppfølging av Digernessaken 0:25:49 41/14 SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - POLITIATTESTER 0:27:20 42/14 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET informasjon til kommunestyret. 1:03:18 INTERPELLASJON OM LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 1:11:47 INTERPELLASJON OM BYGGING AV NY BJØRKELANGEN SKOLE 1:28:12 INTERPELLASJON OM VEKTLEGGING VED KONTRAHERING 1:32:40 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Starttid: Sak: 00:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 00:04:20 22/14 PÅSKJØNNELSE OG ERKJENTLIGHET TIL ANSATTE - FORSLAG TIL REVIDERT REGLEMENT. 00:04:43 23/14 SØKNAD OM FRITAK FOR SAKSBEHANDLINGSGEBYR. 00:05:44 24/14 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2013 01:02:13 25/14 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2013 01:03:25 26/14 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2013 01:03:57 27/14 OPPFØLGING AV SAK OM DELEGERING AV MYNDIGHET - FORNYET SAKSUTREDNING 01:39:25 28/14 TOMT FOR MENIGHETSHUS FOR AURSKOG MENIGHET 01:41:28 29/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B5-1 (2. GANGS BEH.) 01:42:02 30/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN, 75/26 (2. GANGS BEHANDLING) 02:01:35 31/14 FRITAK FRA POLITISKE VERV - HANS ARNE ELIASSEN 02:02:40 INTERPELLASJON (Bjørkelangen skole + Lokal Medisinsksenter) 02:11:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Navn opprop. Sak 5/14 Referater SAK NR.: 6/14 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT: OPPNEVNELSE AV SAKKYNDIG NEMD OG KLAGENEMD SAK.: 7/14 FRITAK FRA POLITISKE VERV Kate Frilseth Blixrud fritas fra verv som vara-medlem til kommunestyret og andre politiske verv forresten av valgperioden. SAK NR.: 8/14 KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT FOR 2013. SAK NR.: 9/14 KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN FOR 2014 SAK NR.: 10/14 SAK FRA KONTROLL-UTVALGET -EIERSKAPSKONTROLL I ROMERIKE KRISESENTER IKS SAK NR.: 11/14 SAK FRA KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSKONTROLL NORASONDE AS SAK NR.: 12/14 REVIDERT ØKONOMIPLAN 2014-2017  MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2014 SAK NR.: 13/14 SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN SAK NR.: 14/14 ANMODNING OM BOSETTING  AV FLYKTNINGER I 2014-2016 SAK NR.: 15/14  JUSTERING AV REGLEMENT FOR ANSETTELSER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE SAK NR.: 16/14 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  I AURSKOG SPAREBANK SAK NR.: 17/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE THONSVEIEN, DEL AV 36/4 PÅ MOMOEN 1. GANGS BEHANDLING SAK NR.: 18/14 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR AURSMOEN SENTRUM 2. GANGS BEHANDLING SAK NR.: 19/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE SAK NR.: 20/14 OPPFØLGNING AV DIGERNESSAKEN OVERFOR KOMMUNESTYRET SAK NR.: 21/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN BUDSJETTENDRING
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en sak? Trykk på saksnummer / bilde under. Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Orientering om ROAF v/Administrerende direktør Øistein Brevik
Godkjenning av innkalling og saksliste
Informsjon og navn opprop.
Fagsjef Torstein Fosvold i ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter foredrar om bedriftenes rammevilkår, statelige styringssignaler, selskapenes utfordringer og muligheter.
Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. Presentasjon av selkapet ved styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet
Representant fra NAV foredrar om arbeidsmarkedsbedriftene som en resurs for utvikling av mennesker på eiermøtet.
Neverstua AS. Presentasjon av selskapet ved styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet.
ASVO Bjørkelangen AS. Presentasjon av selskapet ved styreleder/daglig leder m/ etterfølgende drøfting, oppsummering og uttalelse fra eiermøtet.
SAK NR.: 1/14 A-H UTBYGGINGSSELSKAP AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 Vedtak i KOMMUNESTYRET: Utbyggingsselskapet bes kontinuerlig vurdere bedriftens visjon innenfor de muligheter og rammer som til enhver tid finnes.
SAK NR.: 2/14 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 SAK NR.: 3/14 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING FRA EIERMØTE 2014 Vedtak i KOMMUNESTYRET: Det bes om at det blir foretatt en vurdering av hensiktsmessighet i organiseringen av dagens to arbeidsmarkedsbedrifter. Vurderingen skal vektlegge økt kompetanse, robusthet og fleksibilitet. Kommunestyret ber generalforsamlingene i Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS ta initiativ til gjennomføring av et utviklingsprosjekt der fremtidig organisering, synergier mellom selskapene og styringsform skal gjennomgås. Prosjektet finansieres gjennom selskapenes egne midler. Prosjektet skal være gjennomført innen 01.09.2014 slik at et eventuelt vedtak om endringer kan gjennomføres innen 31.12.2014. Det anbefales avholdt ekstraordinære generalforsamlinger så snart som mulig for å få satt arbeidet i gang.
SAK NR.: 4/14 KOMMUNAL GARANTI FOR SØNDREHALLEN FOR SØNDRE HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Aurskog-Høland kommune garanterer for Søndrehallen inntil kr 10.000.000,- for Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Idrettslag. 2. Kommunen forplikter seg gjennom selvskyldnerkausjon, og garantitiden er satt til 30 år. 3. Garantien gjelder ikke for Søndre Høland Idretts- og ungdomslags lån i Høland og Setskog Sparebank.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:49 43/14 REFERATER 0:03:05 44/14 SAK FRA KONTROLLUT - REVISJON AV SELSKAPSAVT FOR ROMERIKE KONTROLLUTVALGS. 0:03:38 45/14 GEBYRER I INNSYNSSAKER 0:03:59 46/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKREPSTAD NORDRE 2. GANGS BEHAND. 0:04:28 47/14 KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN, 75/26 0:07:22 48/14 SEKTORPLAN FOR OPPVEKST OG UTDANNING (med bla. behandling av Hofmoen skole) 0:52:32 49/14 SEKTORPLAN FOR HELSE OG REHABILITERING (med bla. behandling av langtidspl. Bjørkelangen) 1:26:30 50/14 SEKTORPLAN FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR 1:27:00 51/14 ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 3:01:07 52/14 ALKOHOLMELDING 2013 3:03:29 53/14 MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLANEN FOR VIKSJØEN VILLMARKSTUN 3:03:48 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Kommunestyret 22. september 2014
Annonse
Se videoene fra
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:56 54/14 REFERATER KOMMUNESTYRET 3.11.2014 0:03:59 55/14 PROSJEKT FOR BESLUTNING OM FREMTIDIG ORGANISERING AV ASVO AS OG NEVERSTUA AS 0:22:56 56/14 REVIDERT NRI AVTALE 0:33:09 57/14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAKELSE AV GEBYR 0:34:27 58/14 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN 2014 – 2025 2. GANGS BEHANDLING 0:35:47 59/14 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014 1:02:42 60/14 RENOVASJONSFORSKRIFT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:03:22 61/14 AVVIKLING AV HJEMMEKOMPOSTERING 1:07:44 62/14 KLAGE ANGÅENDE VEI TIL EIENDOMMEN 76/15 1:13:31 63/14 BRUK AV KULTURMINNEFOND BØENSDAMMEN OG SANDMO 1:14:24 64/14 MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLANEN FOR BERGAN 1:15:21 65/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 51/14 - ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS - BEHANDLET I KOMMUNESTYRETS MØTE 22.09.14 1;21:10 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Orienteringer: Transportplan for Oslo og Akershus v/Ellen Grepperud
Orienteringer: Forvaltningsplanen for vannregion Glomma og presentasjon av Haldenvassdraget v/Finn Grimsrud
Kommunestyret 03. november 2014
Kommunestyret 13. november 2014
Starttid: Sak: (Noe svak lyd under orienteringen p.g.a foredragsholder sto langt fra mikrofonen) 0:00:00 Orientering v/prosjektdirektør Anne Marie Vikla fra fylkesmannen 0:32:32 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:35:01 66/14 SAK OM OPPSTART AV KOMMUNREFORMEN
Orientering: Økonomiplan 2015-2018
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:32 67/14 REFERATER KOMMUNESTYRET 15.12.2014 0:02:53 68/14 BARNEHAGEMELDING FOR BARNEHAGENE I AURSKOGHØLAND KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 0:05:19 69/14 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET 2013-2014 0:05:37 70/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOGHØLAND SKOLEÅRET 13-14 0:13:07 71/14 NY BEHANDLING: "RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK SAMARBEID MELLOM BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND 0:26:17 72/14 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR AURSKOG-HØLAND, SØRUM OG FET KOMMUNE 0:27:34 73/14 KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN FOR 2015 0:27:53 74/14 NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE 0:32:26 75/14 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015 0:33:15 76/14 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2014 0:37:31 77/14 TILLEGGSUTREDNING KNYTTET TIL ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 1:46:42 78/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 1;59:19 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Kommunestyret 15. desember 2014
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:47 32/14 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 0:13:40 33/14 FORELØPIGE RAMMER ØKONOMIPLAN 2015 INKL.KONSEKVENSER AV KOMMUNEPROP. 0:14:17 34/14 BRANNVARSLING RÅDHUSET -TILLEGGSBEVILGNING 0:14:49 35/14 BEREDSKAPSMELDING 2013 0:15:10 36/14 OVERORDNET OG HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 0:21:30 37/14 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING OG MILJØ 2015-2020 0:23:35 38/14 FORSLAG TIL PLANPROGAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 (2. Gang BEH.) 0:24:13 39/14 MINDRE ENDRING I REGULERIONGSPLANEN FOR SKATTUMLIA 0:25:05 40/14 SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FREMDRIFTEN I ARBEIDET Med oppfølging av Digernessaken 0:25:49 41/14 SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - POLITIATTESTER 0:27:20 42/14 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET informasjon til kommunestyret. 1:03:18 INTERPELLASJON OM LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 1:11:47 INTERPELLASJON OM BYGGING AV NY BJØRKELANGEN SKOLE 1:28:12 INTERPELLASJON OM VEKTLEGGING VED KONTRAHERING 1:32:40 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Starttid: Sak: 00:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 00:04:20 22/14 PÅSKJØNNELSE OG ERKJENTLIGHET TIL ANSATTE - FORSLAG TIL REVIDERT REGLEMENT. 00:04:43 23/14 SØKNAD OM FRITAK FOR SAKSBEHANDLINGSGEBYR. 00:05:44 24/14 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2013 01:02:13 25/14 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2013 01:03:25 26/14 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2013 01:03:57 27/14 OPPFØLGING AV SAK OM DELEGERING AV MYNDIGHET - FORNYET SAKSUTREDNING 01:39:25 28/14 TOMT FOR MENIGHETSHUS FOR AURSKOG MENIGHET 01:41:28 29/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B5-1 (2. GANGS BEH.) 01:42:02 30/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN, 75/26 (2. GANGS BEHANDLING) 02:01:35 31/14 FRITAK FRA POLITISKE VERV - HANS ARNE ELIASSEN 02:02:40 INTERPELLASJON (Bjørkelangen skole + Lokal Medisinsksenter) 02:11:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Kommunestyret 16. juni 2014
Godkjenning av innkalling og saksliste
Informsjon og navn opprop.
Kommunestyret 22. september 2014
Se videoene fra
Kommunestyret 3. november 2014
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:56 54/14 REFERATER KOMMUNESTYRET 3.11.2014 0:03:59 55/14 PROSJEKT FOR BESLUTNING OM FREMTIDIG ORGANISERING AV ASVO AS OG NEVERSTUA AS 0:22:56 56/14 REVIDERT NRI AVTALE 0:33:09 57/14 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAKELSE AV GEBYR 0:34:27 58/14 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN 2014 – 2025 2. GANGS BEHANDLING 0:35:47 59/14 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014 1:02:42 60/14 RENOVASJONSFORSKRIFT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:03:22 61/14 AVVIKLING AV HJEMMEKOMPOSTERING 1:07:44 62/14 KLAGE ANGÅENDE VEI TIL EIENDOMMEN 76/15 1:13:31 63/14 BRUK AV KULTURMINNEFOND BØENSDAMMEN OG SANDMO 1:14:24 64/14 MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLANEN FOR BERGAN 1:15:21 65/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 51/14 - ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHU - BEHANDLET I KOMMUNESTYRETS MØTE 22.09.14 1;21:10 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Orienteringer:
Kommunestyret 13. november 2014
Starttid: Sak: (Noe svak lyd under orienteringen p.g.a foredragsholder sto langt fra mikrofonen) 0:00:00 Orientering v/prosjektdirektør Anne Marie Vikla fra fylkesmannen 0:32:32 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:35:01 66/14 SAK OM OPPSTART AV KOMMUNREFORMEN
Orientering: Økonomiplan 2015-2018
Kommunestyret 15. desember 2014
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:32 67/14 REFERATER KOMMUNESTYRET 15.12.2014 0:02:53 68/14 BARNEHAGEMELDING FOR BARNEHAGENE I AURSKOGHØLAND KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 0:05:19 69/14 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET 2013-2014 0:05:37 70/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOGHØLAND SKOLEÅRET 13-14 0:13:07 71/14 NY BEHANDLING: "RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK SAMARBEID MELLOM BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND 0:26:17 72/14 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR AURSKOG-HØLAND, SØRUM OG FET KOMMUNE 0:27:34 73/14 KONTROLLUTVALGET - ÅRSPLAN FOR 2015 0:27:53 74/14 NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE 0:32:26 75/14 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015 0:33:15 76/14 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2014 0:37:31 77/14 TILLEGGSUTREDNING KNYTTET TIL ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER/HELSEHUS 1:46:42 78/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 1;59:19 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Annonse