Kommunestyremøter 2015 i Aurskog-Høland kommune
Annonse
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:03:26 01/15 REFERATER 0:04:06 02/15 KOMMUNEREFORM - PROSESS OG RAMMER 0:20:31 03/15 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS HØRINGSUTTALELSE 0:32:12 04/15 UTSETTELSE AV ARBEID MED NY KOMMUNEPLAN 0:34:13 05/15 KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 2015-2025 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAMMET 0:34:49 06/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL - REMA 1000 LØKEN 0:35:18 07/15 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 – 2 DAGERS VALG 0:36:16 08/15 FULLMAKT TIL ORDFØRER OG RÅDMANN I KRISESITUASJON 0:36:48 09/15 PLAN FOR OPPRETTELSE AV EVAKUERINGS- OG PÅRØRENDESENTER (EPS) 0:40:11 10/15 BEREDSKAPSMELDING 2014 0:46:00 11/15 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HEMNES TRE AS 2. GANGS BEHANDLING 0:46:24 12/15 LOVLIGHETSKONTROLL - HOFMOEN SKOLE 1:06:50 13/15 ERVERV AV EIENDOMMEN 120/70, HEMNES Unntatt offentlighet Ofl § 23 1:07:17 Interpellasjon til kommunestyrets møte 23. februar 2015 - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser 1:11:58 Interpellasjon om bygging av svømmebasseng, og konsekvenser for ny Bjørkelangen Skole 1:18:22 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:45 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 Orientering om kommunens byggeprosjekter ved Thomas Grønnerød-Hemmingby 0:34:25 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:36:32 14/15 SKOLEEIERANALYSEN I AURSKOG-HØLAND 2014 0:45:33 15/15 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) -TILLEGGSLISTE 0:46:04 16/15 FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE 0:48:45 17/15 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE 2016-2020 0:52:44 18/15 AVG.NR. 37-21 - HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT 1:02:30 19/15 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 1:03:16 20/15 SØKNAD OM ENDRINGER I REGULERINGSPLANEN FOR FESTNINGSÅSEN 3 1:04:30 21/15 KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT FOR 2014 1:09:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:15 Fra saknr.: 14/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 Informasjon fra NBBR v/brann og redningssjef Jan Gaute Bjerke - Status etter ett års drift i det utvidede brann- og redningsvesenet for Nedre Romerike 0:35:18 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:37:22 22/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 2. GANGS BEHANDLING 0:38:03 23/15 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER VALGLOVEN 0:46:04 24/15 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014 1:22:10 25/15 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2014 1:22:54 26/15 EIENDOMSSTRATEGI 1:27:30 27/15 NRBR - OPPGJØR FOR EIERANDELER OG JUSTERING AV FORDELINGSTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET BASERT PÅ REGNSKAPSTALL PR. 31.12.2013 1:27:54 28/15 SELSKAPAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER - ENDRET VALGORDNING 1:28:32 Interpellasjon om Trafikksikkerhetsplan og prioriteringer av trafikkprosjekter fra Wennemo og Solbakken 1:41:02 Interpellasjon fra Holmedahl og Wennemo om bosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen etter henvendelse fra inkluderingsminister, Solveig Horne. 1:47:36 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.05.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:51 Fra saknr.: 22/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:47 Orienteringer: Fremdrift og status på prosjektene ved Thomas Grønnerød-Hemmingby 0:13:44 29/15 KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER FOR AURSKOG-HØLAND MOT 2050 0:15:45 30/15 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 1:10:51 31/15 ENDRINGER I ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:11:14 32/15 ENDRINGER I REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR, RETTIGHETER OG PLIKTER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:12:32 33/15 ALKOHOLMELDING 2014 1:15:28 34/15 ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER - FASTSETTELSE AV EN NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I FORELDREBETALINGEN FOR EN BARNEHAGEPLASS FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT 1:16:20 35/15 SNR - ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING - RAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON IKS 1:17:02 36/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON - KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON - TILDELINGSPRAKSIS OG INTERNKONTROLL 1:23:50 37/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 1:25:33 38/15 HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 2017-2027 1:26:21 39/15 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS 1:31:46 40/15 SØKNAD OM PLANENDRING, STELA, LØKEN, 32/21 M.FL 1:32:30 Interpellasjon fra Simen Solbakken: Kommuneøkonomien og kommunens evne til å bære de tunge investeringene 1:40:23 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Starttid: Sak: 0:00:00 INFO OM MØTES INNHOLD 0:02:10 Orientering om gjennomføringen av innbyggerundersøkelsen fra Norfakta Markedsanalyse v/ Jarle Gulbrandsen (kommunereformen). 0:46:34 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:48:58 41/15 KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM KOMMUNALE OPPGAVER 0:49:32 42/15 KOMMUNEREFORMEN - RETNINGSVALG 1:04:20 Orientering om status / fremdrift av de store bygge prosjektene v/ prosjektkontoret 2:15:50 43/15 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT 2:16:17 44/15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLEBYTTE ETTER NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE 2:16:43 45/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET -FELT B 5-2.- 2.GANGS BEHANDLING 2:17:09 46/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 2:41:09 47/15 ENDRINGER I ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2:41:40 48/15 REVIDERTE VEDTEKTER KULTURSKOLEN 2:42:06 49/15 ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE § 3 - GRATIS KJERNETID 4- OG 5- ÅRINGER FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT 2:42:42 50/15 EVALUERING AV DET INTERKOMMUNALE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET PÅ UTVALGTE SAKSOMRÅDER I BARNEVERNET AURSKOG-HØLAND, FET OG SØRUM KOMMUNER 2:43:15 51/15 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL ORDFØRER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2:46:56 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.09.2015 Fra kl. 17:00 Til kl. 20:30 Fra saknr.: 41/15 Til saknr.: 51/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:04:40 ORIENTERING TIL NYE REPRESENTANTER 0:07:27 52/15 KOMMUNESTYREVALGET - GODKJENNING AV VALGET 0:08:07 53/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2015-2019 0:20:32 54/15 VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019 0:29:07 55/15 VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:32:53 56/15 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:36:50 57/15 VALG TIL KS - FYLKESMØTE 2015-2019 0:38:09 58/15 VALG AV VALGKOMITÈ - SAMMENSETNING AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:38:54 59/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE KOMMUNESTYRETS OG FORMANNSKAPETS PROTOKOLLER 0:40:16 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:00 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se til høyreside) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 60/15 Til saknr.: 83/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Starttid: Sak: 0:00:00 Innslag fra Kulturskolen 0:05:33 Opprop og Godkjenning av innkalling. 0:07:40 60/15 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2015 1:00:30 61/15 SØKNAD OM FRITAK FOR VALG TIL KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN 2015-2019 1:01:27 62/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDBY NORDRE - 172/1 2. GANG BEHANDLING 1:17:45 63/15 VALG AV KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:19:26 64/15 VALG AV KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:21:57 65/15 VALG AV KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:24:11 66/15 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1:24:34 67/15 VALG AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANTER TIL FELLESRÅDET FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:24:59 68/15 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 – 2019 0:00:00 1:26:58 69/15 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:27:26 70/15 VALG AV VILTNEMND FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:29:46 71/15 VALG AV KONTAKTUTVALG FOR JORDBRUKET – PERIODEN 2015 - 2019 1:32:34 72/15 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN 2015 -2019 1:33:01 73/15 VALG AV KLAGENEMND ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:34:14 74/15 VALG AV STYRET OG RÅDSMØTE FOR STILFTELSEN AUR PRESTEGÅRD FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:36:47 75/15 VALG AV STYREREPRESENTANTER I STIFTELSEN URSKOGHØLANDSBANEN FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:37:07 76/15 VALG AV REPRESENTANT FOR SÆRLIG ANSVARSOMRÅDE FOR BARN OG UNGES INTERESSER FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:37:34 77/15 SAMARBEIDSORGAN FOR AURSKOG-HØLAND BYGDETUN - VALG AV POLITISK REPRESENTANT FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:38:17 78/15 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN 2016 - 2019 1:39:43 79/15 VALG AV SKYTEBANEUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:41:11 80/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL OVLIEN SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:42:54 81/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL SETSKOG SAMFUNNSHUS A/L FOR PERIDOEN 2015 - 2019 1:43:17 82/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL HUSSTYRET VED BRÅTE SAMFUNNHUS FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:43:40 83/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL MEDLEMMER I SKOLEUTVALGENE VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE FOR PERIODEN 2015 – 2019 1:44:02 Orientering fra ordfører – Ordfører avslutter møtet
God jul og Godt nytt år til alle som besøker nettsiden
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyremøter 2015 I Aurskog-høland kommune
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:45 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:03:26 01/15 REFERATER 0:04:06 02/15 KOMMUNEREFORM - PROSESS OG RAMMER 0:20:31 03/15 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS HØRINGSUTTALELSE 0:32:12 04/15 UTSETTELSE AV ARBEID MED NY KOMMUNEPLAN 0:34:13 05/15 KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 2015-2025 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAMMET 0:34:49 06/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL - REMA 1000 LØKEN 0:35:18 07/15 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 – 2 DAGERS VALG 0:36:16 08/15 FULLMAKT TIL ORDFØRER OG RÅDMANN I KRISESITUASJON 0:36:48 09/15 PLAN FOR OPPRETTELSE AV EVAKUERINGS- OG PÅRØRENDESENTER (EPS) 0:40:11 10/15 BEREDSKAPSMELDING 2014 0:46:00 11/15 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HEMNES TRE AS 2. GANGS BEHANDLING 0:46:24 12/15 LOVLIGHETSKONTROLL - HOFMOEN SKOLE 1:06:50 13/15 ERVERV AV EIENDOMMEN 120/70, HEMNES Unntatt offentlighet Ofl § 23 1:07:17 Interpellasjon til kommunestyrets møte 23. februar 2015 - Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser 1:11:58 Interpellasjon om bygging av svømmebasseng, og konsekvenser for ny Bjørkelangen Skole 1:18:22 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:15 Fra saknr.: 14/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 Orientering om kommunens byggeprosjekter ved Thomas Grønnerød-Hemmingby 0:34:25 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:36:32 14/15 SKOLEEIERANALYSEN I AURSKOG-HØLAND 2014 0:45:33 15/15 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) -TILLEGGSLISTE 0:46:04 16/15 FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE 0:48:45 17/15 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE 2016-2020 0:52:44 18/15 AVG.NR. 37-21 - HØLAND PRESTEGARD 32/1/19 - INNLØSNING AV FREMFESTETOMT 1:02:30 19/15 REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER FRA 2014 1:03:16 20/15 SØKNAD OM ENDRINGER I REGULERINGSPLANEN FOR FESTNINGSÅSEN 3 1:04:30 21/15 KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT FOR 2014 1:09:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Starttid: Sak: 0:00:00 Informasjon fra NBBR v/brann og redningssjef Jan Gaute Bjerke - Status etter ett års drift i det utvidede brann- og redningsvesenet for Nedre Romerike 0:35:18 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:37:22 22/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 2. GANGS BEHANDLING 0:38:03 23/15 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER VALGLOVEN 0:46:04 24/15 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014 1:22:10 25/15 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2014 1:22:54 26/15 EIENDOMSSTRATEGI 1:27:30 27/15 NRBR - OPPGJØR FOR EIERANDELER OG JUSTERING AV FORDELINGSTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET BASERT PÅ REGNSKAPSTALL PR. 31.12.2013 1:27:54 28/15 SELSKAPAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER - ENDRET VALGORDNING 1:28:32 Interpellasjon om trafikksikkerhetsplan og prioriteringer av trafikkprosjekter fra Wennemo og Solbakken 1:41:02 Interpellasjon fra Holmedahl og Wennemo om bosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen etter henvendelse fra inkluderingsminister, Solveig Horne. 1:47:36 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.05.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:51 Fra saknr.: 22/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:01:47 Orienteringer: Fremdrift og status på prosjektene ved Thomas Grønnerød-Hemmingby 0:13:44 29/15 KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM SAMFUNNS- MESSIGE UTFORDRINGER FOR AURSKOG-HØLAND MOT 2050 0:15:45 30/15 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 1:10:51 31/15 ENDRINGER I ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:11:14 32/15 ENDRINGER I REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR, RETTIGHETER OG PLIKTER I AURSKOG- HØLAND KOMMUNE 1:12:32 33/15 ALKOHOLMELDING 2014 1:15:28 34/15 ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER - FASTSETTELSE AV EN NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I FORELDREBETALINGEN FOR EN BARNEHAGEPLASS FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT 1:16:20 35/15 SNR - ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING - RAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON IKS 1:17:02 36/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FRA ROMERIKE REVISJON - KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON - TILDELINGSPRAKSIS OG INTERNKONTROLL 1:23:50 37/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 1:25:33 38/15 HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 2017-2027 1:26:21 39/15 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS 1:31:46 40/15 SØKNAD OM PLANENDRING, STELA, LØKEN, 32/21 M.FL 1:32:30 Interpellasjon fra Simen Solbakken: Kommuneøkonomien og kommunens evne til å bære de tunge investeringene 1:40:23 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 INFO OM MØTES INNHOLD 0:02:10 Orientering om gjennomføringen av innbyggerundersøkelsen fra Norfakta Markedsanalyse v/ Jarle Gulbrandsen (kommunereformen). 0:46:34 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:48:58 41/15 KOMMUNEREFORMEN - RAPPORT OM KOMMUNALE OPPGAVER 0:49:32 42/15 KOMMUNEREFORMEN - RETNINGSVALG 1:04:20 Orientering om status / fremdrift av de store bygge prosjektene v/ prosjektkontoret 2:15:50 43/15 REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENT 2:16:17 44/15 ENDRING AV FORSKRIFT FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLEBYTTE ETTER NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE 2:16:43 45/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET -FELT B 5-2.- 2.GANGS BEHANDLING 2:17:09 46/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER MED BAKRUNN I DAGENS FLYKTNINGKRISE 2:41:09 47/15 ENDRINGER I ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2:41:40 48/15 REVIDERTE VEDTEKTER KULTURSKOLEN 2:42:06 49/15 ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE § 3 - GRATIS KJERNETID 4- OG 5- ÅRINGER FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT 2:42:42 50/15 EVALUERING AV DET INTERKOMMUNALE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET PÅ UTVALGTE SAKSOMRÅDER I BARNEVERNET AURSKOG-HØLAND, FET OG SØRUM KOMMUNER 2:43:15 51/15 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL ORDFØRER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2:46:56 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.09.2015 Fra kl. 17:00 Til kl. 20:30 Fra saknr.: 41/15 Til saknr.: 51/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:00 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:04:40 ORIENTERING TIL NYE REPRESENTANTER 0:07:27 52/15 KOMMUNESTYREVALGET - GODKJENNING AV VALGET 0:08:07 53/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2015-2019 0:20:32 54/15 VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019 0:29:07 55/15 VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:32:53 56/15 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:36:50 57/15 VALG TIL KS - FYLKESMØTE 2015-2019 0:38:09 58/15 VALG AV VALGKOMITÈ - SAMMENSETNING AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-2019 0:38:54 59/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE KOMMUNESTYRETS OG FORMANNSKAPETS PROTOKOLLER 0:40:16 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 60/15 Til saknr.: 83/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 Innslag fra Kulturskolen 0:05:33 Opprop og Godkjenning av innkalling. 0:05:33 60/15 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2015 1:00:30 61/15 SØKNAD OM FRITAK FOR VALG TIL KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN 2015-2019 1:01:27 62/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDBY NORDRE - 172/1 2. GANG BEHANDLING 1:17:45 63/15 VALG AV KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:19:26 64/15 VALG AV KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:21:57 65/15 VALG AV KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:24:11 66/15 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1:24:34 67/15 VALG AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANTER TIL FELLESRÅDET FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:24:59 68/15 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 – 2019 0:00:00 1:26:58 69/15 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:27:26 70/15 VALG AV VILTNEMND FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:29:46 71/15 VALG AV KONTAKTUTVALG FOR JORDBRUKET – PERIODEN 2015 - 2019 1:32:34 72/15 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGS - UTVALGET I KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS FOR PERIODEN 2015 -2019 1:33:01 73/15 VALG AV KLAGENEMND ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:34:14 74/15 VALG AV STYRET OG RÅDSMØTE FOR STILFTELSEN AUR PRESTEGÅRD FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:36:47 75/15 VALG AV STYREREPRESENTANTER I STIFTELSEN URSKOGHØLANDSBANEN FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:37:07 76/15 VALG AV REPRESENTANT FOR SÆRLIG ANSVARSOMRÅDE FOR BARN OG UNGES INTERESSER FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:37:34 77/15 SAMARBEIDSORGAN FOR AURSKOG-HØLAND BYGDETUN - VALG AV POLITISK REPRESENTANT FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:38:17 78/15 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN 2016 - 2019 1:39:43 79/15 VALG AV SKYTEBANEUTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:41:11 80/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL OVLIEN SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:42:54 81/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL SETSKOG SAMFUNNSHUS A/L FOR PERIDOEN 2015 - 2019 1:43:17 82/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL HUSSTYRET VED BRÅTE SAMFUNNHUS FOR PERIODEN 2015 - 2019 1:43:40 83/15 VALG AV REPRESENTANTER TIL MEDLEMMER I SKOLEUTVALGENE VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE FOR PERIODEN 2015 – 2019 1:44:02 Orientering fra ordfører – Ordfører avslutter møtet
Annonse